21/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Έως 30 Απριλίου η γνωμοδότηση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Παρατείνεται ως τις 30 Απριλίου 2021 το έργο της Επιτροπής για την κατάθεση πορίσματος για το ποιες εργασίες θα περιλαμβάνονται στην λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ώστε να καταβάλλεται στους εργαζόμενους το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στην Βουλή ορίζεται ότι «παρατείνεται εκ νέου, έως την 30η.4.2021 (έληξε την 31η.10.2020) η προθεσμία, εντός της οποίας, η Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 ολοκληρώνει το έργο της. Η υ.α. βάσει της οποίας καθορίζεται η συγκρότηση και η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων της εν λόγω Επιτροπής, ισχύει έως την 30η.4.2021″.

Αιτιολογική έκθεση

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει νέα χρονικά όρια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και να υποβληθεί τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Διάταξη

Παράταση προθεσμίας νια τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’176)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) τροποποιείται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α’ και β’ και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ’ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.4.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.»

Πηγή : e-dimosio.gr

Τελευταία Νέα