21/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ενημέρωση σχετικά με τη Δήλωση Πόθεν Έσχες

  1. Υπόχρεοι:

Οι συνάδελφοι που προσελήφθησαν στο Σώμα έως και το 2019, οφείλουν να υποβάλλουν “ΕΤΉΣΙΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ” εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31/12/2019 περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της ΔΠΚ.

Οι νέοι συνάδελφοι με έτος πρόσληψης το 2020, οφείλουν να υποβάλλουν “ΑΡΧΙΚΗ ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ” μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία πρόσληψης, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά το προηγούμενο έτος.

  1. Τι περιλαμβάνει η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης:

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου και ανήλικων τέκνων, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών.

  1. Ποιο το ύψος του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ΔΠΚ:

Για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο κυμαίνεται στα 200€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, το πρόστιμο κυμαίνεται στα 400€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Τελευταία Νέα